Veiligheid en gezondheid

Alarm - Besmettelijke ziekten - Ziekte of ongeval tijdens de schooldag - CLB: Medicatiegebruik op school - Zindelijkheid bij kleuters - Ongevallen en schoolverzekering - Busvervoer  - Drank - Fietsen - Geld en waardevolle voorwerpen - Huisdieren - Klaslokalen - Ongevallen - Persoonlijk materiaal - Snoepgoed - Spelen en gevaarlijk speelgoed op de speelplaats - Verkeersveiligheid - Verlaten van de school - Rookverbod

Alarm (richtlijnen)

Hiervoor gelden volgende afspraken:

 

Het opgestelde evacuatieplan zal jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Besmettelijke ziekten

Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders zo vlug mogelijk de school.  Ook wanneer er een speciale behandeling en/of toezicht wenselijk is  voor bepaalde kinderen, moet dit gemeld worden aan de klas - of turnleerkracht.

De school is verplicht op dit vlak steeds contact te nemen met het CLB.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Busvervoer

Om aan de noden van intra-muros activiteiten (zwemmen – sportactiviteiten - andere uitstappen en/of educatieve waarnemingen) het hoofd te kunnen bieden wordt er i.s.m. het plaatselijk oudercomité Van Bergom én Varenwinkel leerlingenvervoer georganiseerd.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Drank
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal onze school met vestigingen te Bergom én te Varenwinkel alleen nog magere  chocomelk, melk en water in flesjes te koop aanbieden. Pidpawater wordt vrij aangeboden.

Onze school zal ook investeren in nieuwe drankfonteintjes.

De dranken kan men aankopen d.m.v. drankkaarten (Bergom) of bonnetjes (Varenwinkel). De prijs voor deze kaarten/bonnetjes wordt in het begin van het schooljaar meegedeeld.

De kinderen mogen natuurlijk zelf drank van thuis meebrengen, maar dan enkel in een drinkbus of thermos  (getekend aub ! ).

Er worden GEEN "snoepdranken" toegelaten.(Cola, Sprite, limonades, ...)

 

Indien uw kind toch nog brikjes (karton) of plastic drinkflesjes meebrengt, zullen we de lege verpakking beleefd terug naar huis meegeven.

  

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Fietsen

De leerlingen komen best met de fiets naar school.  Ze kunnen hun fiets op eigen verantwoordelijkheid in de fietsrekken plaatsen.  Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats niet gefietst worden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Geld en waardevolle voorwerpen

Geld en waardevolle voorwerpen worden in jassen noch boekentassen achtergelaten.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Huisdieren 

Honden en andere huisdieren worden op de school niet toegelaten. Bij speciale gelegenheden of projecten, zoals spreekbeurten en/of werelddierendag, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden, uiteraard in overleg én na goedkeuring van de directie.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Klaslokalen

De klastitularis stelt een beurtregeling op voor de orde van het klaslokaal, de orde in de refter, de verzorging van de planten en het bezorgen van boodschappen.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Medicatiegebruik op school

De schoolarts vraagt ons volgend bericht mee te delen.

Wanneer een kind op school medicatie moet nemen, kunnen zich volgende situaties voordoen:

In al deze situaties zal de school steeds haar best doen om deze kinderen hun medicatie te geven. Maar om echter wettelijk in orde te zijn heeft de school een schriftelijk bewijs nodig met de volgende gegevens:

 

   1. welk geneesmiddel

   2. wanneer in te nemen

   3. hoeveelheid (dosis) toe te dienen

 

ð  Wanneer het geneesmiddel slechts enkele dagen moet toegediend worden, kan een attest door de ouders ingevuld worden.

 

ð  Wanneer het gaat om een langdurige toediening of wanneer er rekening moet gehouden worden met speciale omstandigheden is echter steeds een doktersattest vereist !

 

De naam van het kind moet op het geneesmiddel geschreven worden.

Het schoolteam mag steeds een dokter ontbieden, bij voorkeur de huisarts.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Persoonlijk materiaal

Schooluitrusting, schoolgerief - ook dat van de anderen - wordt met zorg behandeld.  Wie anderen op dit punt schade berokkent, is ertoe gehouden die te vergoeden.

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op de school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed, GSM  en luxespulletjes, thuisgelaten.

 

De leerlingen brengen ook geen boeken of schriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen.  Persoonlijk schoolmateriaal wordt daarom getekend met naam en klas.  Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten.  De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk materiaal.  Beschadigde brillen, kleding en schoolmateriaal worden niet vergoed.

 

De school neemt in dergelijke gevallen nooit initiatief.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Rookverbod !

Roken is verboden op school!

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

 

Wij verwachten van alle betrokkenen, ouders – grootouders – familie en sympathisanten, dat zij dit rookverbod ook respecteren tijdens onze naschoolse activiteiten ( eetdag, schoolfeest, oudercontact, enz… ).

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Schoolverzekering - Ongevallen

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren:

 Zo snel mogelijk wordt, indien nodig, medische tussenkomst geregeld.  Men betaalt alle onkosten voor dokter, ziekenhuis, geneesmiddelen zelf en zorgt ervoor de nodige kwijtingen voor de betaalde bedragen te ontvangen.

 

Zonder verwijl nemen de ouders contact op met de school, waar men een aangiftedossier opstelt en de nodige formulieren voor verdere tussenkomst bezorgt.  Indien het ongeval op de school gebeurt, verwittigt de school steeds zo snel als mogelijk één van de ouders.

 

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar GEEN materiële schade (bijvoorbeeld aan kledij, brillen, fietsen, ...). 

 

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.

De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

 

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het “Interdiocesaan Centrum” Dienst verzekeringen – Guimardstraat 1  - 1040 Brussel met polisnummer D 132/5  5713035.

De polis ligt ter inzage op het  schoolsecretariaat.

 

Ook is er bij dezelfde verzekeringsmaatschappij en via dezelfde polis een contract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten.

 

Alle activiteiten worden onbezoldigd en onverplicht verricht. Onze school voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

 

De school is ook aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn  lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Snoepgoed 

Het meebrengen en nuttigen van kauwgom en snoepgoed (tevens "snoepdranken", zie artikel "drank") is op de school niet toegelaten.  Ook bij verjaardagen wordt er geen snoepgoed uitgedeeld in de klas. In de kleuterklassen worden hier rond aparte afspraken gemaakt.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Spelen en gevaarlijk speelgoed op de speelplaats 

De kinderen brengen geen elektrische toestellen, GSM, zak- of knipmessen, leren voetballen, botsballetjes of ander gevaarlijk speelgoed mee naar de school, daar dit voor andere kinderen hinderlijk of gevaarlijk kan zijn op de speelplaats.

 

Het is in deze zin dan ook verboden elke handeling te stellen welke enig gevaar of risico kan betekenen voor medeleerlingen of de eigen persoon.

Dit soort speelgoed zal steeds door de school ontnomen worden. Bij herhaaldelijk meebrengen zullen de ouders verwittigd worden.

 

Omwille van het vele glaswerk wordt er te Bergom ook niet gevoetbald op de speelplaats. Wél krijgen de kinderen de kans, bij droog weer, vele anderen balsporten te beoefenen zoals, basketbal, volleybal, trefbal, ...

Bij mooi weer mogen de kinderen op het grasplein en daar mag wel gevoetbald worden.

In de wijkafdeling te Varenwinkel mag daarentegen wél gevoetbald worden op de speelplaats.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Verkeersveiligheid 

De verkeersopvoeding van het kind begint bij de ouders.  Zij zijn het die de eerste begrippen van verkeer moeten bijbrengen: zich als voetganger leren gedragen, zich aan het drukke straatbeeld aanpassen en oog hebben voor gevaarlijke toestanden.

Het gevaar bij de in- en uitgangen van de school is aanzienlijk toegenomen door de drukte veroorzaakt door fietsen, bromfietsen en vooral auto's, waarmee ouders hun kinderen van en naar de school brengen en waarbij meestal geen rekening wordt gehouden met de voorschriften inzake stilstaan en stationeren.

Begrijpende ouders parkeren niet vóór de schoolpoort, de ingangen van de school worden steeds vrijgehouden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Verlaten van de school

Lagere school Bergom :

stelregel = "Geen enkel kind mag zonder begeleiding de speelplaats verlaten".

Ofwel wacht u 'na het belsignaal' buiten de schoolpoort totdat de rijen kinderen, onder begeleiding van één of meerdere leerkrachten, voorbij komen.  Ofwel komt u persoonlijk op de speelplaats (tot aan de hoek van de gebouwen) om uw kind af te halen en te begeleiden. Het spreekt voor zich dat u vanaf dat ogenblik de volledige verantwoordelijkheid hiervan op u neemt.

De rijen worden door de school begeleid tot aan de kerk (oversteekplaats Diestsebaan) en tot aan de Varendonksestwg. Vanaf deze plaatsen ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders. De kinderen stappen per twee, fietsers vooraan, voetgangers achteraan.

 

Kleuterschool Bergom:

Alle kleutertjes komen onder begeleiding van de leerkrachten naar buiten onder het afdak en gaan er op hun stipje staan. Pas na het belsignaal halen de ouders hun kinderen zelf af op de speelplaats.

 

Basisschool Varenwinkel:

Het afhalen van de kinderen gebeurt hier op de speelplaats.

 

Kinderen die in één van deze afdelingen niet door de ouders werden afgehaald zullen door de school meegegeven worden naar de plaatselijke opvangdienst.

 

Omwille van de veiligheid voor alle kinderen zal de school hier strikt op toezien.

Bij nalatigheid door de ouders zullen deze gecontacteerd worden door de directie.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Ziekte of ongeval tijdens de schooldag 

Kinderen die tijdens de les ziek worden, worden door de leerkracht verwezen naar de directie.

Bij hoogdringendheid (ziekte of ongeval) worden de ouders en/of de schoolarts door de school opgeroepen.

Gelieve zieke kinderen NOOIT naar school te sturen.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Zindelijkheid kleuters

Wij verwachten als school dat de ouders de ‘eerste opvoeders’ zijn in de zindelijkheidstraining van hun kinderen. Zindelijkheidstraining is een verantwoordelijkheid die niet zomaar mag worden ‘doorgeschoven’ naar de juf of kinderverzorgster van de eerste kleuterklas…

 

Indien wij vaststellen dat bij een kleuter de zindelijkheid een ernstig probleem blijkt, zullen wij hierover contact opnemen met de ouders om in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken, al dan niet met de hulp van externe partners (CLB, Kind en Gezin,…).

Met een gezonde wederzijdse verstandhouding durven wij er van uitgaan dat deze problemen kunnen worden besproken en aangepakt, in de eerste plaats in het belang van het kind, maar ook ten goede van de schoolwerking.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.