Studiebegeleiding

Aandacht voor zorgbehoevende kinderen - CLB – begeleiding - Genormeerde toetsen - Getuigschrift of attest Basisonderwijs - Huistaken en lessen - Informatie - Leerlingengroepen -  Oudercontacten - Proeven en rapporten - Schoolagenda - Studeren - Screening - Zittenblijven

Aandacht voor zorgbehoevende kinderen

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.

Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie.

Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

CLB – begeleiding

   

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

      Het multidisciplinair dossier van uw kind.

Kinderen met leermoeilijkheden, met sociaal - emotionele problemen, de overgang van kleuter - naar lagere school en het mee helpen zoeken naar de juiste studierichting bij het beëindigen van het zesde leerjaar zijn momenten die speciale aandacht krijgen i.s.m. dit CLB.
 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Genormeerde toetsen

Als extern controlemiddel, op enerzijds onze onderwijskwaliteit en anderzijds de schoolvorderingen van de kinderen, werden er in onze school gestandaardiseerde (genormeerde) toetsen opgenomen. Deze toetsen werden eerst 'getest' en afgenomen  bij duizenden kinderen en daarna genormeerd.

Deze toetsen worden steeds op vaste tijdstippen afgenomen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, maar zullen nooit gerapporteerd worden.

Ze worden wél besproken tijdens MDO's (= Multi-Disciplinair Overleg tussen leerkracht, directie en CLB) waarna een eventueel handelingsplan per kind kan opgesteld worden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Getuigschrift of attest Basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat, tegen betaling. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

-      De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-      De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

-      De gegevens uit het LVS;

-      Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

Let op:

1.    Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2.    Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3.    Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4.    De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.

5.    Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

                   Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

·         Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

·         Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

                Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,  uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Huistaken en lessen

Onze school vindt huiswerk nog belangrijk én zinvol, en vraagt daarom aan de ouders dit stipt op te volgen bij zoon of dochter. Het "ABC van het huiswerk" kan u hierbij helpen.

Afspraken maken met uw kind

 

Begeleiden waar nodig

 

Controleren indien moet

Huistaken en lessen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag meegegeven worden.

Er blijven uiteraard bijkomende lessen te leren, variërend per graad.

Indien uw kind niet in de mogelijkheid was om zijn/haar huiswerk te maken of zijn/haar les te leren wegens een grondige reden (vb. ziekte) vragen we de ouders om dit aan de betrokken leerkracht mee te delen.

Tijdens de toetsenperiode kan de leerkracht beslissen om geen huiswerk mee te geven.

Er kan bij de toetsenplanning evenwel geen rekening gehouden worden met de naschoolse activiteiten van de kinderen zelf.

Zie ook op onze website bij “wat heb ik vandaag op school geleerd?” – “leren leren” .

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Informatie

De school zal op verschillende wijze de ouders informeren omtrent het algemene schoolgebeuren, maar ook wat specifieke activiteiten betreft. Wij maken zeker het volgende onderscheid :

 

1. via maandelijks schoolnieuws (mededelingen en infokrantje):

Voor elke maand zal de school de nodige info (“mededelingen” voor Bergom en “infokrantje” voor Varenwinkel) via haar website kenbaar maken . Het is de bedoeling dat via deze mededelingen de ouders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze school, weet hebben dus van alle geplande activiteiten, inzonderheid van elke klas. Rubrieken kunnen zijn: Agenda…  Onze school antwoordt …   We houden u verder op de hoogte … en Onze kinderen kregen mee …

  

2. via schoolagenda:

     zie "schoolagenda"

 

3. via oudercontacten:

     zie "oudercontacten"

 

4. via strookbriefjes:

Informatie omtrent onvoorziene omstandigheden of zaken waar zeer alert op gereageerd dient te worden zullen aan de ouders doorgespeeld worden via een gepast strookbriefje.  Ook bestellingen van nieuwjaarsbrieven, tijdschriften, enz.  kunnen via deze strookbriefjes gebeuren.

 

5. Via “kleuterweetjes” (voor de kleuterschool). 

Dezelfde werkwijze zoals de maandelijkse mededelingen maar dan specifiek gericht op de werking in de kleuterschool én wekelijks. Eén gedrukt exemplaar zal uitgehangen worden aan de schoolpoort.

Het schooljaar 2015-2016 zal een overgangsjaar zijn waar de kleuterweetjes verspreid worden via a) papierenversie meegegeven met elke kleuter  b) uitgehangen aan de poort en c) via de website.  In de toekomst vervalt ook de papierenversie. 

  

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Leerlingengroepen

Onze school werkt met het “leerstofjaarklassensysteem”, dit wil zeggen dat we de kinderen per leeftijd samen zetten en dat we per leerjaar/klas een bepaalde leerinhoud aanbieden.

 

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een kind terechtkomt.

 

Zo zullen we trachten om onze kleuters te Varenwinkel zo correct mogelijk te verdelen over de twee kleuterklassen. Hiervoor hanteren we steeds dezelfde belangrijke criteria:

Leerlingengroepen kunnen in de kleuterschool ook heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bv. in de kleuterschool na een instapdatum), zowel in Bergom als in Varenwinkel.

 

Bij deze (her)verdeling is in de kleuterschool dus nooit sprake van “zittenblijven”!

Alle kleuters zullen onderwijs aangeboden krijgen op hun niveau !

 

Oudercontacten

Volgende opties zijn mogelijk:

1. elke morgen: van 8.25 u tot 8.40 u

2. na het laatste lesuur (enkel na afspraak)

3. de ouders kunnen tijdens het schooljaar uitgenodigd worden door klas-en/of zorgleerkracht om de persoonlijke resultaten van hun kind tussentijds te bespreken.

4. er worden tevens vaste oudercontacten voorzien waar individuele besprekingen met de leerkracht mogelijk zijn (deze worden steeds op voorhand meegedeeld).

5. voor de kleuterschool én de lagere school worden er klassikale info-avonden georganiseerd, waarop de algemene klaswerking wordt toegelicht.

Deze contactavonden plannen we meestal in het begin van een nieuw schooljaar.

6. info-avonden n.a.v. een speciale gebeurtenis (bv. sneeuwschool - Eerste Communie - Vormsel - ...)  hebben hun eigen karakter maar hebben niet rechtstreeks te maken met de studiebegeleiding waarvan hier sprake.

De voorbereidingen op het Vormsel gebeuren door catechisten. Inlichtingen hieromtrent kan u dus steeds inwinnen bij ons parochieteam.

7. op aanvraag van de ouders en/of de school kan er ook een afspraak gemaakt worden met de CLB-verantwoordelijke van onze school.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Proeven en rapporten

Regelmatig worden toetsen afgenomen, gespreid over het ganse schooljaar.

De evaluatie (beoordeling) van klasoefeningen, persoonlijk werk, overhoringen, leef- en leerhoudingen, enz. worden weergegeven volgens een puntensysteem op een rapport.

Zowel het aantal als de spreiding van deze opdrachten wordt door de leerkracht bepaald. Op dit rapport worden de vakken of de vakonderdelen genoteerd waarnaar gepeild werd tijdens de toetsen.

 

Viermaal per schooljaar zal een rapport gegeven worden. De ouders ondertekenen dit rapport, alsook de eventueel meegegeven toetsen. Zowel rapport als toetsen worden zo snel mogelijk terug aan de school bezorgd, uitgezonderd op het einde van het schooljaar.  Het is aan de hand van deze toetsen en het rapport dat een persoonsgerichte bespreking en evaluatie tussen ouders en school mogelijk is.

 

Het meegegeven rapport mag zeker geen basis zijn om de prestaties van verschillende kinderen tegenover elkaar af te wegen.

Bij ziekte van een kind tijdens de toetsperiode wordt, in overleg tussen ouders én leerkracht, overwogen of de afgenomen toetsen door het kind alsnog dienen gemaakt te worden.

Dit is natuurlijk afhankelijk van een aantal factoren ( welke toetsperiode, in welk leerjaar, duur van afwezigheid, aantal gemiste toetsen, enz...), wat maakt dat deze problematiek situationeel bekeken moet worden.

 

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

     

Schoolagenda

Huistaken en lessen worden in de schoolagenda ordelijk ingeschreven.

De schoolagenda kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de studie te plannen.

De opvolging zal door de klasleraar gecontroleerd worden.

 

Voor de 2de  en 3de  graad worden tijdens de toetsperiode een toetsplanning meegegeven.

Deze toetsplanning vervangt dan tijdelijk de agenda.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Studeren

De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren.  De leerkracht is steeds gerechtigd deze leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen.

De school organiseert schriftelijke en mondelinge proefwerken.  De school geeft hiervan tijdig de planning door.

 

Wanneer de school ondervindt dat bepaalde kinderen moeilijkheden hebben bij de planning en/of het leren van de leerstof, zal zij steeds de ouders uitnodigen om samen (ouders, school en CLB) een mogelijke strategie uit te werken of tips geven die hierbij kunnen helpen.

 

Tijdens de toetsen zal spieken en/of laten spieken steeds gesanctioneerd worden.

Dit zal steeds besproken worden met de ouders.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Screening niveau onderwijstaal

Onze school zal voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

Zittenblijven

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Deze eindbeslissing wordt telkens na deskundige beraadslaging genomen en dient door de ouders ernstig te worden genomen.

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.

De ouders tekenen deze schriftelijke motivatie voor ontvangst.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.