Milieu en materiaal

Milieubewust gedrag - Respect voor materiaal en gebouwen - Sorteren

Milieubewust gedrag

Om het (leef)milieu voor iedereen op de school aangenaam te houden, is het nodig 'milieubewust' te leven. We besteden hier constant aandacht aan, binnen maar ook buiten het klasgebeuren.

Daarom wordt in de klassen, op de sportvelden, op de speelplaats, ... opgeruimd. 

 

Respect voor materiaal en gebouwen

De schoolgebouwen, het schoolmeubilair en het schoolmateriaal (zoals handboeken, kaften, meetmateriaal, ... ) dat ter beschikking gesteld wordt van de kinderen dient met respect behandeld te worden.

Van de kinderen wordt ook verwacht dat ze de eigendom van andere medeleerlingen

( fietsen, boekentassen, ...) niet opzettelijk beschadigen.

 

Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, meubels en/of ander materiaal wordt aan de ouders van deze kinderen een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten van de herstelling. Schade die het gevolg is van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de ouders vergoed.

 

Sorteren

Ook voor de school  is het sorteren van afval geen vrijblijvende aangelegenheid.

Volgende fracties moeten gescheiden worden verzameld: papier en karton, glas, GFT, gewoon huisvuil, PMD. Hiervoor zijn aparte afvalcontainers in de school aanwezig.

 

Voor het ophalen van restafval en PMD moet de school, net zoals de particuliere inwoner van de gemeente Herselt, een vergoeding betalen “per zak”. De onkosten hiervoor lopen, over de drie vestigingen heen, hoog op.

 

Als “klimaatschool” willen we daarom onze afvalberg verminderen.

-          Koeken geeft u mee in een koekendoos, boterhammen in een brooddoos *

-          Drinken geeft u voortaan in een drinkbus of thermos mee *

* getekend aub !

 

Indien uw kind toch nog (zilver)papier en/of brikjes (karton) of plastic drinkflesjes meebrengt, zullen we de lege verpakking beleefd terug naar huis meegeven.