Leefhouding leerlingen

Gedrag (algemeen) - Gedrag in de refter - Gedrag in de rij - Medezeggenschap - Ouders en leefregels - Pesten op school - Sancties bij niet-naleving van het schoolreglement - Sociaal Contact - Speciale toelatingen - Taalgebruik - Toegang lokalen - Uiterlijk voorkomen

Gedrag (algemeen)

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht.  Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouder(s).  Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) - school.  Het kind mag hierdoor niet het slachtoffer worden van het gedrag van zijn ouder(s).

In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken.

 

Gedrag in de refter

De leerlingen verzamelen op de speelplaats en gaan in de rij, onder begeleiding van een leerkracht, rustig naar de refter. Tijdens de maaltijd eten de kinderen rustig en in stilte.

 

Na het teken van de leerkracht vormen de leerlingen, tafel per tafel, een rij en gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de speelplaats.  Aan de ouders wordt aandacht gevraagd voor de wijze waarop drank en boterhammen meegegeven worden.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Gedrag in de rij

Na het eerste belsignaal of een teken van de leerkracht vormen de leerlingen een rij op de aangeduide plaats op de speelplaats. Na het tweede belsignaal zwijgen de leerlingen en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar het klaslokaal.

Op het einde van de les, bij het verlaten van de klas, vormen de leerlingen een rij en gaan ze rustig en in stilte onder begeleiding van de leerkracht naar de speelplaats.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Herstel- en sanctioneringsbeleid
Kinderen maken nu en dan fouten.  Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar een time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;

Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

In uitzonderlijke situaties kan de directeur  bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen.  In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

  2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

  3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

  4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1.    Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Mevr. Katrien Neirinckx

Voorzitter

VZW Katholiek Basisonderwijs Bergom – Varenwinkel

Hoge Dreef 7

2230 Herselt

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3.    De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4.    De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5.    De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

Medezeggenschap

Het schoolteam stelt in opdracht van de overheid en het schoolbestuur een schoolwerkplan samen.  De ouders en de andere schoolparticipanten kunnen in de daarvoor voorziene overlegorganen (personeelsvergaderingen, oudercomité / ouderkring, schoolraad) advies of medezeggenschap doen gelden met betrekking tot dit schoolwerkplan.  Eventuele geschillen worden geregeld in de schoolraad.  Indien er bij een geschil geen consensus wordt bereikt, neemt het schoolbestuur als eindverantwoordelijke de eindbeslissing.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Ouders en leefregels

Tijdens de klasuren gaan de ouders niet rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijke toestemming van de directeur.  Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen zijn, kan de ouder tijdens de lesuren een onderhoud hebben met een leerkracht.

 

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden.  De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Pesten op school

Alle personeelsleden hechten extra aandacht aan pestgedrag op school.  Dit betekent dat er altijd op pestsituaties wordt gereageerd.  De pester en gepeste worden tijdelijk van dichtbij gevolgd.  Als er herhaling wordt vastgesteld, wordt dit binnen het leerkrachtenteam besproken zodat alle leerkrachten hier de nodige aandacht aan kunnen besteden. Ook vanuit het CLB  kunnen ondersteunende initiatieven genomen worden. De ouders kunnen uiteraard met hun vragen hieromtrent terecht bij de school of het CLB.

 

De directie zal, bij herhaaldelijk pestgedrag, de ouders uitnodigen voor een gesprek.

Problemen op dit vlak kunnen ook steeds besproken worden tijdens een ander oudercontact.

    Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Sociaal Contact

De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover elkaar, de directie, de leerkrachten en de bezoekers van de school.  Gebrek aan eerbied tegenover één van deze personen wordt opgevolgd door de directie en in het bijzonder door de klastitularis.

 

Ook hier krijgen de ouders de zekerheid dat zij, bij afwijkend gedrag van hun kind, steeds op de hoogte zullen gebracht worden door de school.

In samenspraak met de directie, leerkrachten en ouders kunnen dan besprekingen starten om dit gedrag bij te sturen.

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Speciale toelatingen

Er is een toelating van de directie van de school vereist voor:

Er is een schriftelijke toelating van de directie en de ouders vereist voor:

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Speeltijden en lesuren

Morgenspeeltijd                 van 8.25 tot 8.40 uur

 

Les                                 van  8.40  tot 10.20 uur

Speeltijd                          van 10.20 tot 10.35 uur

Les                                 van 10.35 tot 12.15 uur

 

Middagmaal thuis               van 12.15 tot 13.20 uur

Opvang in de school           van 12.15 tot 12.45 u in de refter

                                      van 12.45 tot 13.05 uur speeltijd

Middagspeeltijd                 van 13.05 tot 13.20 uur

 

Les                                 van 13.20 tot 14.10 uur

Namiddagspeeltijd             van 14.10 tot 14.30 uur

Les                                 van 14.30 tot 15.20 uur  

 

Tijdens deze lesuren is er steeds bewaking voorzien door een leerkracht.

Vóór én na deze lesuren dient u gebruik te maken van de buitenschoolse kinderopvang!

  

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Taalgebruik

In de school spreken alle schoolparticipanten uitsluitend het Algemeen Nederlands met elkaar.

Ook buiten de lesuren ( speeltijden - middagpauze ) wordt verwacht dat de kinderen een gepast taalgebruik hanteren tegenover elkaar en de leerkracht.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Toegang lokalen

De lokalen zijn voor de kinderen enkel toegankelijk in aanwezigheid van de leerkracht of verantwoordelijke, behalve met uitdrukkelijke toelating van de verantwoordelijke of de directie.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan

 

Uiterlijk voorkomen

Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en hygiënisch.  Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.  In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van de modische en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren (kledij, haartooi, insignes, agressieve symbolen, tattoo, piercings, ...). het is in deze zin dat de kinderen ook hun "houding" dienen te verzorgen.

De houding en klederdracht van kinderen moeten in de eerste plaats een zekere veiligheid garanderen voor de eigen persoon maar ook voor alle anderen.

 

We verwijzen hier naar het artikel: "Sancties bij niet-naleving van het schoolreglement".

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan