Engagementverklaring

 

Oudercontacten - Aanwezig zijn op school en op tijd komen - Individuele leerlingenbegeleiding - Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

 

Onze school zet zich dagelijks in om de verwachtingen van de ouders wat betreft het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen waar te maken. Zoals eerder vermeld in de inleiding van de onthaalbrochure verwachten wij als school daarbij de volle steun van de ouders.

Omdat we als school en ouders partners zijn in de opvoeding, beschrijven we in de onderstaande engagementsverklaring een aantal afspraken. Deze verklaring maakt integraal deel uit van het schoolreglement en wordt bindend bij ondertekening. De akkoordverklaring wordt als dusdanig ook voorwaarde tot inschrijving van uw kind in onze school.

   

Oudercontacten

Wij willen u als school op geregelde tijdstippen informeren over de ontwikkelingen van uw kind op het gebied van ‘leren én leven’.  Daarom organiseren we op verschillende momenten algemene en individuele contactmomenten tussen ouders en school. Een overzicht hiervan vindt u onder het hoofdstuk ‘Studiebegeleiding®Oudercontacten’.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot gesprek of overleg.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de individuele oudercontactmomenten kunt aanwezig zijn. U kunt dan rechtstreeks bij de betrokken leerkracht(en) of directie steeds een gesprek aanvragen op een ander moment.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. De verdere  bepalingen rond dit onderwerp staan beschreven onder het hoofdstuk ‘Aanwezigheid leerlingen’.

 

Wij verwachten dat u ons bij afwezigheid van leerplichtige kinderen (leerlingen lagere school en eventueel leerplichtige kleuters) steeds en tijdig verwittigt.

De regelmatige aanwezigheid van uw kind op school kan gevolgen hebben voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs.  Daarom moeten wij als school de afwezigheden steeds doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Bij problematische afwezigheden staat het CLB in voor verdere begeleiding. U kunt u als ouder niet onttrekken aan deze begeleiding.

 

Bij problemen of vragen rond afwezigheden kunt u als ouder steeds bij ons terecht. Wij zullen samen naar de meest geschikte oplossing of aanpak zoeken.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt o.m. in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen en optekenen in ons leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben, tijdelijk of permanent, nood aan extra en gerichte begeleiding. Wij engageren ons als school om de nodige maatregelen te treffen en de gepaste begeleiding te zoeken, in overleg met de verschillende partners. U wordt als ouder dus geïnformeerd over en betrokken bij de individuele begeleiding van uw kind.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vragen tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Voor een verdere beschrijving van dit thema verwijzen we naar het hoofdstuk ‘Studiebegeleiding’.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze  positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands en daarvoor de nodige initiatieven nemen.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.