Administratie leerlingen

Inschrijven van leerlingen - Inschrijvingsbeleid van onze school - Middagvergoeding - Onkosten en financiële (ouder)bijdrage - Ouderlijk gezag - Privacywetgeving - Website van onze school - Weigeren van leerlingen - Reclame- en sponsorbeleid - Schriften - Toepassing van het schoolreglement - Turnkledij - Veranderen van school  - Verloren voorwerpen - Voorrangsregels

Inschrijven van leerlingen

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (zie voorrangsregels én 2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.                                                                                                                                  

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

 

Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen worden volgende documenten overhandigd:

  

Volgende documenten worden door de ouder(s) ingevuld en/of ondertekend:

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Inschrijvingsbeleid van de school
 

Inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar (= voorrangsgroepen).  Voor alle andere kinderen (= niet voorrangsgroepen!) starten de inschrijvingen vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.

Het is niet meer mogelijk om verschillende schooljaren voordien in een school in te schrijven.  Onze school zal kinderen inschrijven volgens de afgesproken voorrangsregels (zie voorrangsregels).
Rekening houdend met de capaciteit van de school ( = het totaal aantal kinderen dat het schoolbestuur per klas als maximaal aantal kinderen toelaat) én na het akkoord gaan van de ouders met het pedagogisch project en het schoolreglement, zijn de leerlingen ingeschreven.
Het schoolbestuur bepaalt autonoom  én  vóór de start van de inschrijvingsperiode haar capaciteit  en kan hierbij rekening houden met bijvoorbeeld materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. 

De capaciteit voor onze school werd als volgt vastgelegd:

 

Voor Bergom:          24 kinderen per klas

                            30 kinderen voor peuters én 1ste kleuterklas samen

 

Voor Varenwinkel:    24 kinderen per graad

 

De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes per klas of graad, kan je vanaf 2016-2017 terug vinden op onze schoolwebsite: www.schoolbergom.be of www.schoolvarenwinkel.be. Eens onze capaciteit bereikt is, kan elke bijkomende leerling geweigerd worden.

 

De inschrijving van een leerling in onze school geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan tenzij er bij beslissing van het schoolbestuur of de ouders, en uiteraard steeds in toepassing van de regelgeving, tot uitschrijving wordt overgegaan.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Middagvergoeding

Zoals u kan lezen onder “Onkosten en financiële (ouder)bijdrage”, bepaalt de overheid waarvoor een school al dan niet een bijdrage kan vragen aan haar ouders.

De “service” die de school aan haar ouders aanbiedt om hun kinderen tijdens de middag op te vangen, kost geld, vooral personeelskosten maar ook kosten om de nodige ruimte te voorzien, verwarmings – en elektriciteitskosten.

Om deze kosten op te vangen, zal onze school een bijdrage vragen van 0,25 euro per kind en per dag dat je kind ’s middags in de school blijft ineten.

Aangezien onze school ook in het verleden steeds “oog” heeft gehad voor grotere gezinnen en hen niet nog meer financieel wil belasten, zal deze middagvergoeding gevraagd worden voor maximaal twee kinderen van hetzelfde gezin of leefeenheid. 

Omdat het middagtoezicht een afzonderlijke dienstverlening is (een vorm van ‘kinderopvang’),  zijn de uitgaven hiervoor, net zoals de uitgaven voor kinderopvang, ook fiscaal aftrekbaar. U ontvangt dan ook van onze school hiervoor een attest.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Onkosten en financiële (ouder)bijdrage

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

 

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

*Maximumfactuur aangepast door decreet

 

Kleuteronderwijs:

                   Elke kleuter max. 45 euro

 

Lager onderwijs:

                   Elk kind      max. 85 euro

 

         Extra-muros (sneeuwschool) max. 435 euro

 

Binnen onze overlegorganen ( oudercomité én Schoolraad) werd volgende afspraak gemaakt:

 

Onze school vraagt een provisie voor elk kind, te betalen vóór 1 september van elk schooljaar.

 

                                   Voor elke kleuter:                                                 35 euro

 

                                   Voor elke kind in de lagere school:                   75 euro

 

Het saldo van het maximumfactuur zal tijdens de tweede trimester verrekend worden. Op vraag hebben ouders de mogelijkheid om het maximumfactuur te spreiden over drie betalingen tijdens het schooljaar.

 

        

 

Uitzondering: Ouders die betalingsproblemen hebben en die toch gebruik willen maken van deze service van de school, moeten op eigen initiatief contact opnemen met de directie.

We zullen dan samen verder bekijken wat voor hen wél haalbaar is.

Wanbetalers zullen door de directie gecontacteerd worden en uiteraard stopt dan ook het vrijblijvend aanbod vanuit de school.

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.

 

Opmerking: Alle kinderen zullen steeds de noodzakelijke materialen ontvangen en aan alle verplichte activiteiten kunnen deelnemen welke verbonden zijn aan ons onderwijs !  

 

 

Wat onze sneeuwschool te Arzl betreft, moeten alle rekeningen betaald zijn ten laatste op 31 oktober van dat betreffende schooljaar.

 

Een overzicht van alle gemaakte kosten (maximumfactuur) zal u op het einde van elk schooljaar overhandigd worden.

 

Alle betalingen gebeuren door middel van overschrijvingen of domiciliëringsopdrachten.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met Luc Leys (014/54.83.53 ).  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.  Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

Bij  afwezigheden en annulaties (bv reizen en/of bestellingen) kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren. 

 

Bij verlies of beschadiging van materiaal, kunnen de door de school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.
 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Ouderlijk gezag

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.

Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.

Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

 

Wanneer de ouders niet meer samenleven, kunnen de ouders afspraken maken met onze school over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, … ,afspraken in verband met oudercontact…

 

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen,  kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Privacywetgeving:

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.

We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

 

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met ons softwareprogramma Broekx. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.

De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt,  zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website.

Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  

De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren.  Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen.

Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.    We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

Reclame- en sponsorbeleid (Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen)
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een Schoolbestuur, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

Het Schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het Schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Elke vraag tot reclame en sponsoring zal apart behandeld en besproken worden in de Schoolraad.
 

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Schriften

De leraar geeft duidelijk aan welke schriften de leerlingen moeten hebben.  Ook geeft hij aan welke leerstof en welke oefeningen er moeten worden ingeschreven en hoe dit dient te gebeuren.

De leraar kijkt deze schriften regelmatig na.
 

 Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Turn- en zwemkledij

Turnkledij lagere school (getekend !): witte turnpantoffels, witte sokken, zwarte broek,  T-shirt met embleem van de school (niet verplicht, wél dezelfde kleur!). De prijs van dit turnbloesje zal in het begin van elk schooljaar meegedeeld worden via de maandelijkse mededelingen/infokrantje.

Tijdens het schooljaar kan men voor eventuele aankoop van turnkledij terecht bij de leraar bewegingsopvoeding.  De sportuitrusting neemt men minstens voor elke vakantie mee naar huis om te wassen (turnzak inbegrepen).

 

Turnkledij kleuterschool: Gezien de jonge leeftijd van onze kleuters, moeten zij geen aparte turnkledij aandoen. We zouden hierdoor anders veel kostbare “bewegingstijd” verliezen.

Wél vragen we aan de ouders om hun kleuter op de meegedeelde bewegingsdagen gemakkelijke kledij aan te trekken. Denk ook aan schoenen met velcro of rits.  Onze 4 – en 5-jarigen ( 2de en 3de kleuterklas Bergom) brengen in het begin van het schooljaar ook witte turnpantoffels mee.

 

Zwemkledij lagere school (getekend): 2 handdoeken, badmuts, badpak of zwembroek,  gemakkelijke kleding dragen.

Onze school hanteert het “Reglement van inwendige orde van het gemeentelijk zwembad Hulshout” ( zie www.hulshout.be Vrije tijd Sport).   Juwelen worden gemakshalve ook thuis gelaten.

Kinderen die niet mee zwemmen moeten alsnog een handdoek meebrengen en mogen zeker niet (al of niet vergezeld van hun ouders) in de cafetaria verblijven.
 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Veranderen van school

Kinderen kunnen, omwille van bepaalde redenen, tijdens het schooljaar van school veranderen.

Ouders dienen te beseffen dat hieromtrent niet lichtzinnig mag gehandeld worden.

Het welzijn van het kind moet steeds vooropgesteld worden.

Indien men een verandering van school overweegt, neemt men steeds contact op met de directie van de  betrokken scholen.


Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Verloren voorwerpen

Om voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een merkteken.

Verloren voorwerpen welke niet afgehaald worden binnen hetzelfde schooljaar zullen steeds meegegeven worden met vb. spullenhulp of andere soortgelijke instellingen.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

Voorrangsregels

Bij de inschrijving van kinderen, respecteren we de chronologische volgorde van inschrijvingen ( datum op inschrijvingsdocument geldt als bewijs). Er is echter een correctie mogelijk waardoor sommige groepen voorrang krijgen.

1.    Kinderen van dezelfde “leefeenheid”. Dus broers en zussen van kinderen die reeds ingeschreven zijn.

2.    Kinderen van personeel.

Binnen de voorrangsperiodes gebeuren de inschrijvingen chronologisch.

Alle kinderen zijn dus welkom indien ze voldoen aan de criteria beschreven bij “Inschrijven van leerlingen”. Het eventueel weigeren van leerlingen bespreken we hieronder.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Weigeren van leerlingen: 

1.    Een school MOET een kind weigeren:

a)    Als het kind niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet ( bij de instap).

b)    Als de inschrijving er op gericht is om continu te alterneren tussen verschillende scholen.

c)    Als de capaciteit is bereikt.

2.    Een school KAN een kind weigeren:

a)    Als het kind het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar omwille van tucht werd uitgesloten in de school.

b)    Als de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.

c)    Als het kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs heeft en na afweging de draagkracht van de school te beperkt blijkt te zijn.

De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers.

Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

 

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

 

Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.