Aanwezigheid leerlingen

Aanwezigheid in de school - Afwezigheden - Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen - Instap kleuters - Leerplicht - Lesuren - Overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar - Onderwijs aan huis - Regelmatige leerling - Sneeuwschool - Uitstappen - Verlofdagen - Voor- en naschoolse opvang - Woensdag- of zaterdagnamiddag

Aanwezigheid in de school

De kinderen zijn vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig, d.w.z. vóór 8.40 uur.

's morgens en vóór 13.20 uur 's middags indien de kinderen thuis gaan eten. 

Ten vroegste kunnen zij de speelplaats betreden vanaf 8.25 uur 's morgens én 13.05 uur 's middags, enkel dan is er bewaking voorzien door de school.

De kinderen zijn steeds aanwezig in de school tijdens de lessen en schoolactiviteiten.  Tijdens de normale schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht.  Enkel met toelating van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de klasgroep verlaten.

 

Bij herhaald "te laat komen" kan de directie contact opnemen met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken.

 

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Zie bij “afwezigheden”.

 

Afwezigheden

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest  vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:

-          het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

-          het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

-          het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling  te maken heeft zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

De school moet het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. 

 

De verplichting voor leerplichtige leerlingen om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, wordt opgeheven vanaf 1 september 2015.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

1.    het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind;

2.    het bijwonen van een familieraad;

3.    de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);

4.    het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);

5.    de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ;

6.    het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)

Concreet gaat het over:

-      islamitische feesten: het Suikerfeest en  het Offerfeest  ( telkens 1 dag);

-      joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen),  de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

-      orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:

-      het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

-      het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar).

-      de deelname aan time-out-projecten . Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie

-      in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

-      afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:

a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;                                                  

b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;         

c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

d. een akkoord van de directie.

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

a. de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

Om een beslissing te nemen moet de school kunnen beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders;

- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

De revalidatie wordt door externe hulpverleners uitgevoerd die hiertoe bij wet gemachtigd zijn. Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten worden overschreden, mits gunstig advies van de CLB-arts in overleg met de klassenraad en de ouders.

b. de afwezigheid voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose,  maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

Om een beslissing te nemen moet de school kunnen beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen;

- een toestemming van de directeur die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag dat de revalidatieverstrekker aan het einde van elk schooljaar aan de directie bezorgt.

De revalidatie wordt door externe hulpverleners uitgevoerd die hiertoe bij wet gemachtigd zijn. Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten worden uitgebreid tot 200 minuten voor leerplichtige kleuters, mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Problematische afwezigheden.

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.

De school moet de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen(lagere school) maken integraal deel uit van ons aanbod. 

Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Kinderen die omwille van medische redenen niet kunnen deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding en/of zwemles, kunnen hiervoor een uitzondering krijgen, enkel door een geschreven nota door de ouder of een doktersbriefje.

Omwille van de sluiting van het plaatselijk zwembad Delfino te Herselt, heeft onze school besloten om de zwemlessen voor de lagere school te verzekeren in het gemeentelijk zwembad te Hulshout.  Door de verdere afstand van onze school en de beperkt gekregen uren vanuit het zwembad voor onze school, worden we genoodzaakt om de zwemlessen voor onze kleuterschool op te schorten. 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Instap voor kleuters

Pas wanneer uw kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:
 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Leerplicht

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de leerplicht en kan het kind in de lagere school worden toegelaten. 

Mits advies van het  CLB en de directie van de school kunnen vijfjarigen ingeschreven worden in het eerste leerjaar. Ook kinderen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten zijn leerplichtig. Het verblijf van het kind in de lagere school kan zeven, maximaal acht jaar duren.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Lesuren

 

ð  ’s Morgens starten we de lessen om 8.40 u                                  

 

ð  ’s Middags eindigen de lessen om 12.15 u (ook woensdag!)           

 

ð  De namiddag begint opnieuw om 13.20 u                                     

 

ð  De school eindigt om 15.20 u                                           

 

Elke dag van de week dezelfde begin – en einduren !

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Onderwijs aan huis

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

 

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

 

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

 

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar

Kinderen mogen op 5 of 6-jarige leeftijd in het gewone lagere onderwijs in een Nederlandstalige school worden ingeschreven als ze gedurende het schooljaar dat daaraan vooraf ging ‘regelmatig’ in de Nederlandstalige kleuterklas aanwezig zijn geweest. Concreet betekent dit dat vijfjarige kleuters tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen aanwezig moeten geweest zijn in het kleuteronderwijs om op zesjarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Regelmatige leerling

Een leerling wordt als regelmatige leerling ingeschreven indien:

- hij/zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het leerjaar waarin hij/zij is ingeschreven

- hij/zij het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Schooluitstappen (Een- of meerdaagse Extra-muros activiteiten)

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

 

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Sneeuwschool

Voor de kinderen van het zesde leerjaar is een 9-daagse sneeuwschool voorzien (tweede trimester). De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van Varenwinkel nemen, omwille van hun leefgroep, om de twee jaar deel aan deze sneeuwschool. Uit ervaring weten we dat dit een onvergetelijk avontuur is voor onze zesde-klassers en een fijne afsluiting van hun basisonderwijs op onze school.

Sparen voor deze sneeuwschool is mogelijk vanaf het vierde leerjaar. Voor de wijkafdeling is dit vanaf de II° graad.  De intresten van de gespaarde bedragen worden integraal gebruikt om bijkomende onkosten van deze sneeuwklassen te dekken. Om mee te kunnen gaan, dienen alle schoolrekeningen betaald te zijn ten laatste op 31 oktober van het betreffende schooljaar. Uitzonderingen hierop moeten steeds in onderling overleg met de directie besproken worden.

 

Kinderen die, om welke reden dan ook, niet meegaan op sneeuwschool blijven leerplichtig en zullen dus in een andere klas opgevangen worden.

De directie wordt steeds geruime tijd op voorhand (ten laatste op 31 oktober van het betreffende schooljaar)  door de ouders verwittigd indien hun kind niet meegaat op sneeuwschool, op deze wijze kan de school de nodige voorbereidingen treffen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

 

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

 

Verlofdagen

Alle verlofdagen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld op het einde van het schooljaar die het bedoelde schooljaar voorafgaat.

Ouders krijgen bij de inschrijving van hun kind, tijdens het lopende schooljaar, deze informatie mee ( zie "Administratie leerlingen" artikel 'informatie bij de inschrijving' ).

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Voor- en naschoolse opvang

Er is naschoolse opvang voorzien, georganiseerd door de gemeentelijke dienst van het OCMW, genaamd “Lindekind Herselt”.

Contact dient dan ook door de ouders genomen te worden met de coördinator van Lindekind:  Kerkstraat 1 - 2230 Herselt - tel. 014/54.89.91

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

 

Woensdag- of zaterdagnamiddag

Op vooraf bepaalde data worden er vrijblijvende sportactiviteiten voorzien: voetbal, atletiek, spel, lopen, ...

Kinderen die dit wensen kunnen hiervoor inschrijven, steeds onder verantwoordelijkheid van hun ouders,  zij blijven dus best ter plaatse aanwezig !

TIP: indien je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je misschien afspreken met andere ouders !

De kinderen zijn evenwel verzekerd voor gebeurlijke ongevallen. voor zover deze activiteiten door de school werden georganiseerd !

Deze zullen dan ook door de school alsdusdanig medegedeeld worden.

 

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.