Aanwezigheid leerlingen

Aanwezigheid in de school - Afwezigheden - Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen - Instap kleuters - Leerplicht - Lesuren - Overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar - Onderwijs aan huis - Regelmatige leerling - Sneeuwschool - Uitstappen - Verlofdagen - Voor- en naschoolse opvang - Woensdag- of zaterdagnamiddag

Aanwezigheid in de school

De kinderen zijn vóór de aanvang van de lessen in de school aanwezig, d.w.z. vóór 8.40 uur

's morgens en vóór 13.20 uur 's middags indien de kinderen thuis gaan eten. 

Ten vroegste kunnen zij de speelplaats betreden vanaf 8.25 uur 's morgens én 13.05 uur 's middags, enkel dan is er bewaking voorzien door de school.

De kinderen zijn steeds aanwezig in de school tijdens de lessen en schoolactiviteiten.  Tijdens de normale schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht.  Enkel met toelating van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de klasgroep verlaten.

 

Bij herhaald "te laat komen" kan de directie contact opnemen met de ouders om eventuele maatregelen te bespreken.

 

Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Zie bij “afwezigheden”.

 

Afwezigheden

Op wie is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is  ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

 • Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

  De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen(lagere school) maken integraal deel uit van ons aanbod. 

  Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Kinderen die omwille van medische redenen niet kunnen deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding en/of zwemles, kunnen hiervoor een uitzondering krijgen, enkel door een geschreven nota door de ouder of een doktersbriefje.

  Omwille van de sluiting van het plaatselijk zwembad Delfino te Herselt, heeft onze school besloten om de zwemlessen voor de lagere school te verzekeren in het gemeentelijk zwembad te Hulshout.  Door de verdere afstand van onze school en de beperkt gekregen uren vanuit het zwembad voor onze school, worden we genoodzaakt om de zwemlessen voor onze kleuterschool op te schorten. 

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

   

  Instap voor kleuters

  Pas wanneer uw kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.

  Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

  Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Leerplicht

  Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de leerplicht en kan het kind in de lagere school worden toegelaten. 

  Mits advies van het  CLB en de directie van de school kunnen vijfjarigen ingeschreven worden in het eerste leerjaar. Ook kinderen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten zijn leerplichtig. Het verblijf van het kind in de lagere school kan zeven, maximaal acht jaar duren.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Lesuren

   

  ð  ’s Morgens starten we de lessen om 8.40 u                                  

   

  ð  ’s Middags eindigen de lessen om 12.15 u (ook woensdag!)           

   

  ð  De namiddag begint opnieuw om 13.20 u                                     

   

  ð  De school eindigt om 15.20 u                                           

   

  Elke dag van de week dezelfde begin – en einduren !

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Onderwijs aan huis (TOAH)

  Als je kind wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

   

  De ouders moeten hiertoe een aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

   

  De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

  TOAH nu ook mogelijk voor leerlingen jonger dan vijf jaar.

  Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

       

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Overgang 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar

  Kinderen mogen op 5 of 6-jarige leeftijd in het gewone lagere onderwijs in een Nederlandstalige school worden ingeschreven als ze gedurende het schooljaar dat daaraan vooraf ging ‘regelmatig’ in de Nederlandstalige kleuterklas aanwezig zijn geweest. Concreet betekent dit dat vijfjarige kleuters tijdens het schooljaar 2018-2019 ten minste 250 halve dagen aanwezig moeten geweest zijn in het kleuteronderwijs om op zesjarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2019-2020.  Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Regelmatige leerling

  Een leerling wordt als regelmatige leerling ingeschreven indien:

   

  - hij/zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het leerjaar waarin hij/zij is ingeschreven

   

  - hij/zij het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgt, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

   

  Schooluitstappen (Een- of meerdaagse Extra-muros activiteiten)

  De ondertekening van dit schoolreglement geldt als een principiële toestemming met de deelname van de leerling aan alle ééndaagse uitstappen. Als de ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.

  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

   

  Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Sneeuwschool

  Voor de kinderen van het zesde leerjaar is een 9-daagse sneeuwschool voorzien (tweede trimester). De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van Varenwinkel nemen, omwille van hun leefgroep, om de twee jaar deel aan deze sneeuwschool. Uit ervaring weten we dat dit een onvergetelijk avontuur is voor onze zesde-klassers en een fijne afsluiting van hun basisonderwijs op onze school.

  Sparen voor deze sneeuwschool is mogelijk vanaf het vierde leerjaar. Voor de wijkafdeling is dit vanaf de II° graad.  De intresten van de gespaarde bedragen worden integraal gebruikt om bijkomende onkosten van deze sneeuwklassen te dekken. Om mee te kunnen gaan, dienen alle schoolrekeningen betaald te zijn ten laatste op 31 oktober van het betreffende schooljaar. Uitzonderingen hierop moeten steeds in onderling overleg met de directie besproken worden.

   

  Kinderen die, om welke reden dan ook, niet meegaan op sneeuwschool blijven leerplichtig en zullen dus in een andere klas opgevangen worden.

  De directie wordt steeds geruime tijd op voorhand (ten laatste op 31 oktober van het betreffende schooljaar)  door de ouders verwittigd indien hun kind niet meegaat op sneeuwschool, op deze wijze kan de school de nodige voorbereidingen treffen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.

   

  Verlofdagen

  Alle verlofdagen worden schriftelijk aan de ouders meegedeeld op het einde van het schooljaar die het bedoelde schooljaar voorafgaat.

  Ouders krijgen bij de inschrijving van hun kind, tijdens het lopende schooljaar, deze informatie mee ( zie "Administratie leerlingen" artikel 'informatie bij de inschrijving' ).

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

   

  Voor- en naschoolse opvang

  Er is naschoolse opvang voorzien, georganiseerd door de gemeentelijke dienst van het OCMW, genaamd “Lindekind Herselt”.

  Contact dient dan ook door de ouders genomen te worden met de coördinator van Lindekind:  Kerkstraat 1 - 2230 Herselt - tel. 014/54.89.91

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan. 

   

  Woensdag- of zaterdagnamiddag

  Op vooraf bepaalde data worden er vrijblijvende sportactiviteiten voorzien: voetbal, atletiek, spel, lopen, ...

  Kinderen die dit wensen kunnen hiervoor inschrijven, steeds onder verantwoordelijkheid van hun ouders,  zij blijven dus best ter plaatse aanwezig !

  TIP: indien je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je misschien afspreken met andere ouders !

  De kinderen zijn evenwel verzekerd voor gebeurlijke ongevallen. voor zover deze activiteiten door de school werden georganiseerd !

  Deze zullen dan ook door de school alsdusdanig medegedeeld worden.

   

  Klik hier om terug naar bovenaan de pagina te gaan.